Dalton op de Prinses Margriet


Algemene visie


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen alleen tot leren kunnen komen wanneer ze met plezier naar school gaan. Daarbij zijn veiligheid en vertrouwen de basis voor een open en eerlijke relatie en een positief leerproces.
 

Pedagogische visie


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen in ontwikkeling komen als ze met plezier en enthousiasme naar school gaan. We werken met de Daltonkernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en borging. Vrijheid en Verantwoordelijkheid Op de Margrietschool leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Verantwoordelijkheid voor het eigen werk en gedrag. Kinderen leren wat ze zelf nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren, maar ook dat ze verantwoordelijk zijn voor wat zij zelf doen.

Zelfstandigheid

Op de Margrietschool werken de leerlingen aan de hand van taken. We hanteren hierbij een opbouwende lijn van groep 1 tot groep 8. Binnen deze werkwijze kijken we naar wat een leerling aankan. Bij de opdrachten en taken sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We hebben hierbij systematisch aandacht voor meerbegaafde leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Indien nodig krijgen onze leerlingen extra ondersteuning of een aangepast programma om hun leerdoelen te bereiken. Zelfstandigheid houdt in dat kinderen hun tijd goed leren besteden en zelf beslissingen kunnen nemen.    Samenwerking Op de Margrietschool leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap. Op de Margrietschool is het samenwerkend leren systematisch ingebed in het onderwijsproces en vormt het een vast onderdeel van de lessen. Onze leerkrachten hanteren gestructureerde samenwerkingsvormen die voldoen aan de eisen die aan effectief samenwerkend leren worden gesteld. Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen de leerkrachten, schoolleiding en ouders, waarbij we respect te hebben voor elkaar. Samenwerking leert kinderen dat andere denkwijzen of oplossingen niet verkeerd hoeven te zijn, maar dat deze iets aan hun eigen manier van denken toe kunnen voegen. Voor de jongsten houdt dit in: het elkaar helpen om samen tot oplossingen te komen. Effectiviteit Op de Margrietschool dragen we zorg voor een effectieve leeromgeving. We bieden een veilig pedagogisch klimaat. Ons onderwijsleerproces is gestructureerd en we zorgen voor een effectieve instructie. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen. Wij werken met actuele leermiddelen, waaronder een goed werkende en eigentijdse ICT omgeving. We hanteren een effectieve ondersteuningsstructuur voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zowel op cognitief als sociaal emotioneel. Effectiviteit betekent dat kinderen hun tijd goed benutten, zodat ze zoveel mogelijk waardevolle kennis opdoen en vaardigheden leren. Reflectie Op de Margrietschool betrekken we leerlingen bij volgen van hun eigen ontwikkeling door met hen samen te kijken hun onderwijsleerproces en naar de vorderingen in vergelijking met eerdere resultaten. Evaluatie en Reflectie. Leerkrachten evalueren met de groep en met individuele kinderen hoe er gewerkt is (wat goed gaat en wat fout). Daarna wordt er bekeken wat de groep of het kind nodig heeft om het goede te behouden en te voorkomen dat het foute weer gebeurt. Deze doelen worden genoteerd en later wordt met het kind/de kinderen besproken of het doel behaald is.

Daltononderwijs in de klas


Verantwoordelijkheid


ROE
ROE houdt in dat je met de klas een afspraak bedenkt, waaraan de kinderen zelf willen werken. Deze gaan we met de kinderen 3 keer per week oefenen en na elke keer oefenen gaan we deze afspraak evalueren.
 
In de klas wordt zichtbaar gemaakt aan de kinderen of ze het goed hebben gedaan of dat het beter kan. Zo kunnen de kinderen en ouders zien of er vooruitgang zit in het aanleren van de regel.
Bij die regel is een doel gesteld, zodat de regel afgesloten kan worden als het doel behaald is. Wanneer het doel behaald is; vieren we dat.
Zo hopen we succeservaringen te creëren.
 
Regels van de klas
In het begin van het schooljaar wordt er met de groep regels gemaakt. We betrekken de kinderen bij hoe we willen hoe ze met elkaar, met de leerkrachten, met de taak en met hun werkhouding omgaan.

Werkruimtes van de kinderen
De kinderen mogen zelf kiezen of ze in de klas, het stiltelokaal, tussenlokaal of op de gang gaan werken.
De leerkracht moet hier toestemming voor geven.
Het overblijflokaal, de gang en het tussenlokaal zijn voor een groot gedeelte een stilteruimte.
Samenwerkingsopdrachten kunnen vanaf 11.00  uur tot 12.00  uur gedaan worden  ’s middags is de ruimte ook voor samenwerkingsopdrachten beschikbaar.
 
Klussenlijst
Iedere klas heeft een klussenlijst, op de klussenlijst staan ook de maatjes. Zij zijn als maatjes verantwoordelijk voor een deel van de taken in de klas. Bijvoorbeeld; kralenplanken stapelen, potloden en stiften opruimen, plakselpotjes en scharen opruimen, kasten controleren, planten watergeven, schriften uitdelen, tablets uitdelen, enz.

Leerlingenraad
Op school hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit een groep leerlingen van groep 5 t/m 8, die samen vergaderen over bepaalde onderwerpen van de school.
Andere kinderen mogen in de brievenbus ideeën aanleveren. Deze worden in de raad besproken. De raad brengt de andere kinderen van de school op de hoogte van de uitkomsten.
 
Meervoudige intelligentie
In elke klas staat een kast met taken voor de talentontwikkeling. Elk kind mag hier een taak uithalen en hier zelfstandig of in groepjes per week aan werken.



Zelfstandigheid
De timetimer in groep 1 t/m 8
De hele school gebruikt de timetimer. Deze timetimer zetten we in voor de uitgestelde aanAfbeeldingsresultaat voor timetimerdacht, maar ook voor hoe lang we aan het zelfstandig werken zijn.

Stilteteken in groep 1 t/m 8
De leerkracht steekt zijn\haar vuist omhoog en zo weten de kinderen dat ze stil moeten zijn. Zien ze dat de leerkracht dit doet, dan doen de kinderen mee en steken ze ook hun vuist omhoog.
 
De beer op de kast voor groep 1 en 2
Tijdens de inloop maakt de leerkracht tijd vrij om extra hulp te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat de kinderen weten dat de leerkracht niet gestoord mag worden, zit er een beer op de kast. De kinderen weten dan dat de leerkracht niet gestoord mag worden. De kinderen mogen wel fluisteren en hulp vragen aan het schoudermaatje. Het schoudermaatje  is een kind wat naast een ander kind zit.

Het stoplicht in groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 werkt onze school met het stoplicht. Dit stoplicht zetten we in tijdens onze lessen.

De regels van het stoplicht
rood
Iedereen stil
Je mag de leerkracht niet storen.
Je mag niet overleggen
De leerkracht mag wel een leerling benaderen (fluisteren)
De blokjes staan op rood.


oranje
Je mag de leerkracht niet storen
Je mag alleen met je schoudermaatje overleggen met een liniaalstem.
De leerkracht mag wel een leerling benaderen met een liniaalstem.
De blokjes kunnen op rood, groen of op een vraagteken staan.

 
groen
Je mag met een ander overleggen.
Je mag de leerkracht benaderen
De leerkracht mag een leerling benaderen.
De blokjes kunnen op rood, groen of op een vraagteken staan.
 
Werken met het blokje in groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal een blokje in het vak. Het blokje gebruiken we tijdens het zelfstandig werken. Dit blokje heeft 3 kanten.
 
Afbeeldingsresultaat voor basblokjeRood:                   niemand mag mij storen
Groen:                  je mag mij storen
Vraagteken:          ik heb een vraag aan de leerkracht

Wanneer de leerling er niet uitkomt:

Kleuren van de dag in groep 1 t/m 8
Op elk planbord wordt aangegeven welke dag het is. De kleuren van de dag hangen goed zichtbaar in de klas.

 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
 
Dagritme voor de kinderen in groep 1 en 2
Groep 1 en 2 hebben dagritmekaarten per activiteit boven het planbord hangen. Zo zien de kinderen waar ze aan toe zijn. Dit ritme wordt in de kring over gesproken.





 
Dagritme voor de kinderen in groep 3 t/m 8
In groep 3 en 4 gebruiken we klokjes. Achter de klokjes wordt de les of activiteit aangegeven met daarbij het doel van de dag. De andere groepen hebben het dagritme op het bord staan, zodat de kinderen weten wanneer ze instructie hebben.


 
Handelingswijzers/weetjeschrift/allesschrift
Alle kinderen van de Prinses Margriet gebruiken handelingswijzers.
Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven over een bepaald doel, kunnen de kinderen een handelingswijzer gebruiken om dit doel nog eens extra te oefenen. Zo hoeft de leerkracht niet steeds opnieuw uitleg te geven.
De handelingswijzers staan goed zichtbaar in de klas en zijn overzichtelijk per vak ingedeeld in een bepaalde kleur.
 
Indien nodig kan een leerkracht de handelingswijzer op A5 formaat aan leerlingen geven, zodat ze dit in het weetjes- of aantekeningenschrift kunnen plakken.


 
Rekenen   Rood (volgens MI)
Taal   Geel (volgens MI)
Spelling   Blauw
Begrijpend lezen   Groen
Sociaal-emotioneel   Paars (volgens MI)
 
Weetjesschrift/aantekeningenschrift
Het aantekeningenschrift wordt het weetjesschrift genoemd.
Bij een instructie of uitleg kunnen leerlingen aantekeningen/weetjes opschrijven, zodat ze op een ander moment de aantekeningen er weer bij kunnen pakken.

Allesschrift/oefenschrift
Het allesschrift is een soort kladschrift waarin de kinderen berekeningen maken. Dit schrift hebben ze vooral nodig wanneer ze met hun tablet aan de slag gaan.

De nakijktafel
Groep 3 en 4 
Groep 3 en 4 kijkt zelf bepaalde vakken na. Voor groep 3 is dit rekenen en de “zon” kinderen kijken hun werk na. Groep 4 kijkt rekenen en spelling na.
Groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 werken met Snappet. Ze hoeven taal, spelling en rekenen niet na te kijken. De zaakvakken kijken ze wel zelf na. De antwoordenboekjes liggen op de nakijktafel of op een plekje in de klas.
 
Samenwerken

 Op de Prinses Margriet zullen we het samenwerken stimuleren. We zullen de kinderen opdrachten geven, die ze samen moeten maken of waarbij ze samen moeten overleggen. De uitkomsten zullen we met elkaar delen. Hiervoor zijn leuke werkvormen, die we vaak toe zullen passen, zodat we de kinderen meer betrokken maken bij de activiteit die we doen.
 
Tafelgroepjes in groep 1, 2 en 3
In de groepen 1 t/m 3 hebben de tafelgroepjes een kleur. Elke kleur geeft een onderdeel aan; een groepje voor tekenen, constructie, lego, voor groep 1 en 2. Voor groep 3 zijn dit vooral taal/leesactiviteiten. Om de week worden de groepjes doorgeschoven en wanneer ze allemaal bij een onderdeel hebben gezeten, worden de groepjes weer gehusseld.
 
Tafelgroepjes in groep 3 t/m 8
De kinderen zitten in groepjes of tweetallen, zodat ze een schoudermaatje hebben en zodat het makkelijk te realiseren is om coöperatieve werkvormen toe te passen. Regelmatig worden de groepjes gewisseld.

Maatjes en maatjeswerk
De kinderen werken niet alleen samen in groepjes. Ze hebben ook een maatje. De hele week hebben de kinderen een maatje en ze zijn samen verantwoordelijk voor een klein taakje.
Daarnaast hebben de kinderen een maatjeswerkje wat ze samen moeten maken die week.

Klassen doorbrekende opdrachten
Groep 1 en 2 doen samen met groep 5/ 6/7/8  klassen doorbrekend verschillende opdrachten in samenwerkingsverband.
Groep 7 en 8 zullen met groep 2 techniek gaan doen in groepjes en het  voorlezen  aan de kleuters wordt de komende periode opgepakt.
 
Groep 4 t/m 6 lezen het eerste half uur van de dag gezamenlijk estafette voor de kinderen die dat nodig hebben. De kinderen worden in groepen ingedeeld.
 
Verder zijn er nog meer klassen doorbrekende activiteiten door het jaar heen gepland.

Reflectie

We laten de kinderen vertellen hoe ze het vonden om met het zelfstandig werken of met de opdracht bezig te zijn en wat ze van het resultaat vinden. Dit doen we op verschillende manieren. Hierbij gebruiken we de smileys bij.
 
We leren de kinderen verwoorden wat ze fijn vinden, waar ze plezier in hebben, wat beter kan, wat ze zelf goed vinden gaan, enz.
We reflecteren hierbij met de kinderen individueel, maar ook op groepsniveau.

Borgen
 
Klassenbezoeken
Elk jaar worden de klassenbezoeken door de Dalton coördinator gedaan. Zij bekijkt wat ze van Dalton in de klas ziet en wat de kinderen aan haar kunnen vertellen.

Kijkwijzer
De Daltonafspraken zijn in een kijkwijzer gezet. Deze neemt de leerkracht zelf af en word tijdens de studiemiddagen besproken.
Zo kunnen we zien of er nog behoefte is aan;
Daltonmiddagen
Om onszelf scherp te houden en kwalitatief  goed Daltononderwijs te blijven geven, houden wij 4 à 5 maal per jaar een Daltonmiddag, Deze zijn in de jaarplanning opgenomen.
Hierin bespreken wij als team de kernwaarden; zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, evaluatie / reflectie en effectiviteit/doelmatigheid.
We maken gezamenlijke afspraken om de doorgaande lijn in onze school te waarborgen. Deze afspraken en eventuele materialen worden opgeslagen in het Daltonboek.

De taakbrief
 

De taak algemeen
Groep 1 en 2 werken met een weektaak op het planbord. Op het planbord staan verschillende werkjes die ze moeten maken.
Groep 3 en 4 werken met een dagtaak. De eerste periode tot aan de kerstvakantie werkt groep 3 nog niet met een dagtaak.
Vanaf groep 5 wordt met een weektaak gewerkt.

Het planbord in groep 1 en 2
In de onderbouw werken we met een planbord/kiesbord. Op dit bord plannen de kinderen de werkjes voor de hele week. Vaak is dit een knutselwerkje en ze werken met ontwikkelingsmateriaal. Dit zijn de verplichte werkjes. Daarnaast hebben we een kiesbord, met daarop verschillende hoeken, zoals bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, stempelhoek, computers, tekenen/kleuren en vaak wat materiaal uit de kasten.

Aan de lege vakjes kunnen de kinderen zien hoeveel er bij elke hoek mogen spelen.
De dagen van de week hebben verschillende kleuren, maandag-rood, dinsdag-oranje, woensdag-geel, donderdag-groen en vrijdag-blauw. Dit is door de hele school te zien.

Het plannen gebeurt op maandag, met een planvierkantje in de kleur van de dag, waarop het kind het werkje/ontwikkelingsmateriaal wil gaan doen. Als het kind het geplande werk af heeft, neemt het kind het vierkantje weg en hangt hiervoor in de plaats een magneet in de kleur van de dag waarop het werkje afgemaakt is.

Voor groep 2 geldt, dat ze een knutsel/tekenwerk maken, het maatjeswerk en het werkboekje per week. Groep 1 hoeft het werkboekje niet te maken, maar ze maken wel het knutsel/tekenwerk en het maatjeswerk.
De bouwhoek is in de gang, waar de kinderen op een grote mat lekker kunnen bouwen met grote bouwblokken en groot constructiemateriaal.
 
De poppenhoek is in het eigen lokaal  gemaakt, hier kunnen ze gezellig eten maken, verkleden, met poppen spelen. Deze hoek wordt ook wel eens aan het thema aangepast, zoals een Sinterklaashoek, kersthoek, winkel, noem maar op.
In de leeshoek kunnen de kinderen lezen/plaatjes kijken in boeken aangepast aan het thema waarover we werken.
 
In de stempelhoek mogen de kinderen woorden nastempelen behorend bij het thema. Ook kunnen ze hier experimenteren met letters en zelf woorden maken of hun eigen naam stempelen.

De taakbrief in groep 3 t/m 8
Na de kerstvakantie gaat groep 3 ook starten met een weektaak. Groep 4 t/m 8 starten hier gelijk na de zomervakantie al mee.
 
Plannen
De kinderen mogen zelf bepalen waar ze mee willen beginnen, maar het hangt wel af van de instructie die op dat moment gegeven wordt.
Na het stillezen/lezen hebben de kinderen tijd om de weektaak in te plannen. Ze geven de taken die ze die dag willen doen de kleur van de dag en daarna geven ze de taak een nummertje van 1 t/m …… Zo zien ze precies waar ze mee willen beginnen en wat ze daarna willen gaan doen.
 
Welke onderdelen staan op de weektaak

lessen
De lessen die de kinderen moeten maken.
doelen
Voor groep 3/4  staan de doelen niet op de weektaak, deze doelen staan op het bord.
In groep 5/6 zet de leerkracht het doel bij de les op de weektaak
In groep 7/8 zetten leerlingen zelf het doel bij de les op de weektaak.
planning
Groep 1 en 2 plant in het begin van de week op het planbord.
In groep 3/4 zetten de kinderen een streepje wanneer ze met iets beginnen en een kruisje wanneer ze het afhebben.
groep 5 t/m 8 kleuren ze vak wat ze die dag gaan doen en zetten een nummer in het vakje planning. Waar beginnen ze mee nr. 1 wat daarna nr. 2 enz. als ze het de taak afhebben, geven ze dat op de weektaak aan.
instructie/uitleg
Voor de voorspelbaarheid is het voor de leerlingen goed om te weten wanneer ze rekening moeten houden met wanneer ze instructie krijgen.
reflectie per les
Met 3 smileys; een blije, een neutrale en eentje die niet blij is. Zodat de kinderen per les aan kunnen geven hoe ze het vonden gaan.
reflectie per week 
Onderaan de weektaak staan 3 vragen over reflectie.
De kinderen kunnen dit zelfstandig invullen. Daarna wordt het klassikaal besproken. Uit deze reflectie komt voor groep 5 t/m 8 ook een individueel doel voor de week daarop.
doel van de week 
Dit doel heeft met ROE te maken hebben voor de hele school.
Vanaf groep 5 t/m groep 8 wordt er ook met een individueel doel op de weektaak gewerkt.
maatjeswerk
Het maatjeswerk wordt aangegeven, zodat de kinderen dit in kunnen plannen.
extra werk   Wat de kinderen moeten doen wanneer ze klaar zijn met het werk.
huiswerk
Voor het overzicht van de kinderen, komt het huiswerk op de weektaak te staan.