Dalton op de Prinses Margriet


Algemene visie


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen alleen tot leren kunnen komen wanneer ze met plezier naar school gaan. Daarbij zijn veiligheid en vertrouwen de basis voor een open en eerlijke relatie en een positief leerproces.
 

Pedagogische visie


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen in ontwikkeling komen als ze met plezier en enthousiasme naar school gaan. We werken met de Daltonkernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en borging. Vrijheid en Verantwoordelijkheid Op de Margrietschool leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Verantwoordelijkheid voor het eigen werk en gedrag. Kinderen leren wat ze zelf nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren, maar ook dat ze verantwoordelijk zijn voor wat zij zelf doen.

Zelfstandigheid

Op de Margrietschool werken de leerlingen aan de hand van taken. We hanteren hierbij een opbouwende lijn van groep 1 tot groep 8. Binnen deze werkwijze kijken we naar wat een leerling aankan. Bij de opdrachten en taken sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We hebben hierbij systematisch aandacht voor meerbegaafde leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Indien nodig krijgen onze leerlingen extra ondersteuning of een aangepast programma om hun leerdoelen te bereiken. Zelfstandigheid houdt in dat kinderen hun tijd goed leren besteden en zelf beslissingen kunnen nemen.    Samenwerking Op de Margrietschool leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap. Op de Margrietschool is het samenwerkend leren systematisch ingebed in het onderwijsproces en vormt het een vast onderdeel van de lessen. Onze leerkrachten hanteren gestructureerde samenwerkingsvormen die voldoen aan de eisen die aan effectief samenwerkend leren worden gesteld. Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen de leerkrachten, schoolleiding en ouders, waarbij we respect te hebben voor elkaar. Samenwerking leert kinderen dat andere denkwijzen of oplossingen niet verkeerd hoeven te zijn, maar dat deze iets aan hun eigen manier van denken toe kunnen voegen. Voor de jongsten houdt dit in: het elkaar helpen om samen tot oplossingen te komen. Effectiviteit Op de Margrietschool dragen we zorg voor een effectieve leeromgeving. We bieden een veilig pedagogisch klimaat. Ons onderwijsleerproces is gestructureerd en we zorgen voor een effectieve instructie. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen. Wij werken met actuele leermiddelen, waaronder een goed werkende en eigentijdse ICT omgeving. We hanteren een effectieve ondersteuningsstructuur voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zowel op cognitief als sociaal emotioneel. Effectiviteit betekent dat kinderen hun tijd goed benutten, zodat ze zoveel mogelijk waardevolle kennis opdoen en vaardigheden leren. Reflectie Op de Margrietschool betrekken we leerlingen bij volgen van hun eigen ontwikkeling door met hen samen te kijken hun onderwijsleerproces en naar de vorderingen in vergelijking met eerdere resultaten. Evaluatie en Reflectie. Leerkrachten evalueren met de groep en met individuele kinderen hoe er gewerkt is (wat goed gaat en wat fout). Daarna wordt er bekeken wat de groep of het kind nodig heeft om het goede te behouden en te voorkomen dat het foute weer gebeurt. Deze doelen worden genoteerd en later wordt met het kind/de kinderen besproken of het doel behaald is.