Medezeggenschapsraad


 

Over de Medezeggenschapsraad (MR)  

      

Praktische zaken

Samen ‘maak je de school’. De Medezeggenschapsraad is de formele schakel tussen school, ouders en andere belanghebbenden als leerlingen en personeel. Mede dankzij hen is er de gelegenheid voor ouders, leerlingen en personeel om samen te werken aan het reilen en zeilen op school en de kwaliteit van onderwijs. Dit is nuttig en wettelijk verplicht.

Doel: De MR draagt ertoe bij dat ‘de school’ de kinderen op basis van individuele talenten en groepsniveau optimaal door de schooltijd helpt en dat de school daar de juiste randvoorwaarden voor biedt. Dat noem je ook wel ‘kwaliteit van onderwijs waarborgen’. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich beter voelen en betere schoolresultaten halen als ouders, leerlingen en school meer samenwerken. De Wet op de Medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben.

Kerntaken: De basis van de MR ligt in het organiseren van inspraak: het horen van ouders en gelegenheid geven om te reageren op het reilen en zeilen van de school in brede zin. De MR heeft de volgende vier kerntaken:
 • Advies De MR geeft advies aan de school over zaken die de kwaliteit van het onderwijs aangaan. Deze adviezen zijn niet bindend en kunnen over alle onderwerpen gaan en dat doen zij door de beleidstukken te lezen en daarover vragen te stellen. Vervolgens wordt er een advies gegeven aan de directie.
 • Instemming: over een aantal onderwerpen, (zie onder 'wat zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad') moet de MR instemmen. Ook dat doen we door de beleidstukken te lezen, in gesprek te gaan en vervolgens al dan niet instemming te verlenen. Soms wordt er instemming verleend onder bepaalde voorwaarden.
 • Inspraak: de MR zorgt ervoor dat alle ouders, leraren en leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om inspraak te kunnen hebben op schoolzaken die de kwaliteit van het onderwijs aangaan. 
 • Communicatie: Om deze taken te kunnen vervullen streeft De MR ernaar een sfeer van openheid en democratie te bevorderen. Zij zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren. Dit doen we door onze verslagen openbaar te maken en tijdens de MR informatieavond thema’s te bespreken die de mr bezig houdt. De MR waakt daarnaast tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.  De MR houdt het beleid in de gaten en stuurt op gelijke benadering. 


De organisatie: De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit 3 leden vanuit de school (personeelsgeleding) en 3 leden vanuit de ouders (oudergeleding).  

Sebastiaan van Mansom Bart Pieper
Pleunie Blaauw
Cindy Wiersema
Brenda Broere
Heike Hanse

De personeelsgeleding wordt door het personeel van de school gekozen. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De MR kiest uit haar midden een voorzitter, die de MR naar buiten toe vertegenwoordigt. De directeur van de school, Gretha Vleems, kan als adviseur deelnemen aan de vergaderingen.

De bevoegdheden: Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft instemmingsrecht, in ieder geval met betrekking tot:
 • Verandering in de onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • Vaststelling of wijziging van
  • het schoolplan of leerplan;
  • het reglement;
  • de klachtenregeling;
  • het beleid t.a.v. ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de
        school en het onderwijs;
  • veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (voor zover niet behorend tot de
        personeelsgeleding).
 • Aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen.
 • Overdracht van de school, fusie, e.d.
De MR heeft adviesrecht, in ieder geval met betrekking tot:
 • Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het financieel beleid;
 • Belangrijke veranderingen ten aanzien van
  • werkzaamheden van de school;
  • samenwerking met andere scholen;
  • deelname aan onderwijskundige experimenten;
  • beleid ten aanzien van de organisatie van de school
  • beleid ten aanzien van aanstellings- of ontslagbeleid
  • grondslag van de school
 • Aanstelling of ontslag van de schoolleiding, de taakverdeling binnen de schoolleiding, het managementstatuut, beleid met betrekking tot toelating of verwijdering van leerlingen, het oprichten van een centrale dienst.
 • Regeling van de vakantie
 • Nieuw- of verbouw van de school, beleid t.a.v. onderhoud van de school.
 • Wijze waarop voorziening, bedoeld in art. 45 van de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd.
De personeelsgeleding heeft daarnaast instemmings- en adviesrecht op een aantal specifieke onderwerpen zoals de formatie, verlofregeling en werktijden.
Op verzoek van de MR (en mits met 2/3e van de stemmen aangenomen) kunnen er deel- of themaraden worden ingericht.
  Leden:
Bart Pieper bpieper@prinses-margriet.nl
Heike Hanse hhanse@prinses-margriet.nl
Brenda Broere bbroere@prinses-margriet.nl
Pleunie Blaauw pblaauw@landstede.nl
Cindy Wiersema cindymaik@hotmail.com
Bas van Mansom s.van.mansom@gmail.com

Vergaderdata 2018-2019
11-10-2018
10-12-2018
14-02-2019
25-04-2019 Scholengroep Avereest


Verslagen 2018-2019

2019-06-27
2019-04-04
2019-02-26
2018-12-10
2018-10-16


Vergaderdata:

De MR vergadert normaal gesproken minimaal 5 maal per jaar in volledige bezetting. Hieronder ziet u de geplande vergaderdata voor het jaar 2017-2018

20 november 2017
16 januari 2018
15 maart 2018
17 mei 2018
25 juni 2018
3 juli 2018 (Algemene informatieavond)
 


Verslagen 2017-2018:

10 oktober 2017
16 januari 2018
22 maart 2018
22 mei 2018
11 juli 2018Verslagen 2016-2017
11 oktober 2016
21 november 2016
17 januari 2017
16 maart 2017
8 mei 2017

Agenda 2016-2017
11 oktober 2016
21 november 2016
17 januari 2017

Verslagen 2015-2016:
1 juni 2015
29 september 2015
18 november 2015
12 januari 2016

15 maart 2016
23 juni 2016

Agenda 2015-2016 

29 september 2015
18 november 2015
7 januari 2016
15 maart 2016

23 juni 2016

Verslagen 2014-2015:
29 september 2014
15 januari 2015
18 maart 2015
28 april 2015
Veelgestelde vragen:

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de ouderraad om advies vragen.


Met wie praat de medezeggenschapsraad?
De MR kan vragen om een overleg met het bevoegd gezag (de directeur). De MR heeft informatierecht en ontvangt in ieder geval de begroting, de beleidsvoornemens, jaarverslag, arbeidsvoorwaarden, organisatie binnen de school, oordelen van de klachtencommissie.  Daarnaast is er contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden school overstijgende zaken besproken.

Hoe blijft u op de hoogte?
De agenda van de MR vergaderingen wordt op de website gepubliceerd en via de Nieuwsbrief. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter.

Van de werkzaamheden van de MR zal schriftelijk verslag uitgebracht worden. Deze zijn voor alle betrokkenen van de school beschikbaar via de website van de school. De vastgestelde onderwerpen van de vergaderingen van de MR staan ook op de website.

Op de jaarlijkse algemene informatieavond wordt door de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad? 
Bij vragen aan of opmerkingen over de MR (inclusief suggesties voor onderwerpen die de MR op zou moeten oppakken), kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR via genoemde email-adressen op de website. Ook kan direct contact worden opgenomen met de voorzitter van de MR via
mr@prinses-margriet.nl.


Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de personeelsgeleding wordt door het schoolteam ingevuld.