Medezeggenschapsraad


Meepraten op school? In de medezeggenschapsraad natuurlijk!
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook onze school. Waarom is deelname aan de MR belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school?
Voor u wat handige informatie op een rij.
 
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding - evenredig.
 
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.
Vaak is de directeur wel aanwezig, als vertegenwoordiger van de stichting.

MR-leden
Cindy Groen-Wiersema ( oudergeleding)
Charlotte Extercatte (oudergeleding)
Bastiaan van Mansom ( oudergeleding)


Heike Hanse  (personeelsgeleding)
Bart Pieper (personeelsgeleding)
Sanne Berends (  personeelsgeleding)


Wat doet een MR?
De MR denkt en praat mee met de directie, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan schoolzaken als: veiligheid op school, schooltijden, overblijven, beleid gericht tegen pesten, schoolgids of ouderbijdragen.
 
Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR is een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies, zoals de voorzitter en de secretaris.
Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. We stellen ons graag proactief op en maken ons sterk voor een goede communicatie en samenwerking tussen school en thuis met oog op het belang van onze kinderen!
 
Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.
 

Hoe blijft u op de hoogte?
De agenda van de MR vergaderingen wordt op de website gepubliceerd en via de Nieuwsbrief. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter.

Van de werkzaamheden van de MR zal schriftelijk verslag uitgebracht worden. Deze zijn voor alle betrokkenen van de school beschikbaar via de website van de school. De vastgestelde onderwerpen van de vergaderingen van de MR staan ook op de website.

Op de jaarlijkse algemene informatieavond wordt door de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen. 


 Wat is het verschil met de ouderraad?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de ouderraad om advies vragen.


Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op. Vooral na de invoering van lumpsum in het basisonderwijs (en nu er steeds meer verantwoordelijkheden door de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag) is een deskundige en goed functionerende MR van groot belang.

Vergaderdata 2019-2020

21 november 2019
3 februari 2020
23 april 2020
15 juni 2020

Verslagen 2019-2020
2019-11-19 
2019-09-12


Verslagen 2018-2019
2019-06-27
2019-04-04
2019-02-26
2018-12-10

 
Wilt u meer weten over de MR of wilt u uw gedachten over bepaalde schoolzaken met ons delen?
Mailt u dan naar mr@prinses-margriet.nl