Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook onze school. Waarom is de MR belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school? En hoe werkt het?
 
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid. Dit orgaan helpt om de kwaliteit van onderwijs en welzijn van de kinderen te bewaken.
De MR houdt zich bezig met zaken zoals veiligheid op of om school, schooltijden, gezondheid, overblijven, beleid gericht tegen pesten, de schoolgids, ouderbijdragen, formatie en begroting. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
Hoe werkt de MR?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen.
De vergaderingen vinden ongeveer elke 6 weken plaats. De agenda staat een week voor de vergadering op de website. Om u als ouder de gelegenheid te geven om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen, kunt u punten die van belang zijn ons mailen naar ons mailadres. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met leden van de MR. Als u een vergadering wilt bijwonen (deze zijn openbaar) dan kunt u zich uiterlijk een dag voor de vergadering aanmelden via het mailadres mr@prinses-margriet.nl.
 
 
Hoe zit een MR in elkaar?
In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. In beide geledingen zitten evenveel leden Er is een reglement voor de MR waarin eigenlijk alle zaken formeel zijn geregeld en vastgesteld door het bestuur.
Belangrijk is dat de MR over nogal wat zaken advies - of instemmingbevoegdheid heeft, voordat het bevoegd gezag zelf een besluit neemt. Binnen de MR is een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies, zoals de voorzitter en de secretaris. De directie schuift aan als de MR leden daartoe verzoeken.
 
Wie mogen er lid worden?
De leden van het docententeam kiezen de leden van de personeelsgeleding en de ouders de leden van de oudergeleding.
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden komen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
 
Huidige MR-leden
Oudergeleding:                
Martijn Guijt (voorzitter)
Bert Langejans
Annemiek Grooteboer
 
Personeelsgeleding:       
Janine Olijve
Hetty Hoevenberg
Janneke Gruppen
 
Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moeten voor bepaalde zaken eerst de aan de MR worden voorgelegd. In bepaalde gevallen dient het bevoegd gezag advies van de MR te vragen, soms is instemming nodig. In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR uitgebreid omschreven.
 
Hoe blijft u op de hoogte?
De vergaderdata van de MR worden op de schoolwebsite in de kalender vermeldt. Verder wordt voor een vergadering de agenda gepubliceerd op deze webpagina.
Van de werkzaamheden van de MR wordt schriftelijk verslag uitgebracht binnen een week na de vergadering. Deze verslagen zijn voor alle betrokkenen van de school beschikbaar via de website van de school.
Jaarlijks wordt door de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR. Ook is er dan gelegenheid tot het met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die dan spelen op of rond de school.
 
Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en beleidsmatige zaken op school. De ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de ouderraad om advies vragen.
 
U kunt ook lid worden!
Voor een goed functioneren van de school is een actieve  MR van groot belang.
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, weet wat er speelt, kunt meepraten over en sturing geven aan het beleid. Daarbij krijgt u meer contact met andere ouders, het team en de directie.
Leden nemen in beginsel zitting voor een periode van 3 jaar. Bij vacatures zal een oproep worden gedaan voor kandidaten. Bij meer aanmeldingen dan vacatures zullen verkiezingen worden georganiseerd.

Contact
Wilt u meer weten over de MR of wilt u uw gedachten over bepaalde schoolzaken met ons delen? U kunt de leden van de MR altijd aanspreken. U kunt ook mailen naar:
mr@prinses-margriet.nl
Agenda MR
2021-11-30
Verslagen MR 2021-2022
2022-02-09
2021-11-30
2021-09-27