Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze schoolWij hebben de leerlingpopulatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast.
 

Zo signaleren we welke kinderen meer begeleiding nodig hebben bij het leer- en ontwikkelingsproces en kunnen dan gerichte hulp bieden, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. In de groepen 1 en 2 observeren we ook met behulp van kijklijsten de voortgang van de kinderen. Daarnaast hanteren wij het dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 5. Voor het volgen van de ontwikkeling op sociaal emotioneel vlak gebruiken wij observatie- en vragenlijsten van Cito: Viseon.
De kinderen krijgen gedurende hun schoolloopbaan periodiek te maken met Cito-toetsen. Deze gebruiken we voor het leerlingvolgsysteem (digitaal). Met behulp van deze toetsen krijgen we een onafhankelijk beeld van de prestaties van de kinderen. De Cito-toetsen hanteren objectieve normen die landelijk genormeerd zijn. Op deze manier kan beoordeeld worden hoe de leerling staat ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
 

Toets Groep 
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 3 t/m 8
Spelling 3 t/m 8
Rekenen & wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Viseon 6 t/m 8
NIO en Route8 8In groep 8 is dit jaar geen eindtoets afgenomen.


Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium   1   1  
HAVO/VWO   1   3   1
HAVO   2    
VMBO TL/HAVO     6   5   2
VMBO TL      
VMBO Kader/TL   3   2   3
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader   3   3   1
VMBO Basis       1
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs   1    
       
Totaal aantal leerlingen 17 14 8

Eindtoets 2020: i.v.m Covid 19 is er geen eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2018 - 2019 waren de eindopbrengsten voldoende.
Route 8 is de toets die wij hanteren in groep 8 als eindtoets. Daarnaast wordt er in het begin van het nieuwe schooljaar de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Deze uitslag nemen wij, samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 (CITO), mee voor advies vervolgonderwijs. Hiervoor gebruiken we de Friese Plaatsingswijzer.