Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht.
Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.
Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.


 
De leerlingen worden bij de overgang naar een nieuwe groep doorgesproken tijdens een ‘warme ’overdracht.
Van elke leerling wordt een verslag bijgehouden. (Dossier en dossieroverzicht nu nog op de server van school, maar dit schooljaar is gestart met het wegzetten van deze gegevens in Parnassys)
Leerkrachten werken met een didactisch zorgoverzicht. Hierin worden de bevorderende en belemmerende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke leerling omschreven, gericht op instructie, aanbod, verwerking en doelen op korte termijn.
 
We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen met behulp van onafhankelijke toetsen en methode gebonden toetsen. Minimaal twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken met de intern begeleider. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden vaker besproken en indien nodig wordt er een individueel handelingsplan gemaakt door de groepsleerkracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Mocht na de evaluatie van het handelingsplan blijken dat het beoogde effect niet optreedt dan kan er het volgende gebeuren:
  Kinderen die het eindniveau van groep 8 niet zullen halen krijgen met 1 of meerdere vakken een individueel ontwikkelingsplan (een OPP).
 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften

De school heeft de mogelijkheid om kinderen aan te melden bij Breinstein. Het betreft kinderen die bovengemiddeld presteren in de klas, na doortoetsen nog steeds bovengemiddeld scoren op citotoetsen en waarvan het van belang is dat ze leren leren en in aanraking komen met gelijkgestemden.
 
Voor kinderen met specifieke leerstijlen hebben we structurele voorzieningen om deze kinderen beter te ondersteunen, zoals het inzetten van gehoordempers, study buddy, adaptief toetsen, opzoekboekjes.
 
Op school is meubilair aanwezig voor kinderen met lichamelijke problemen.
 
Voor dyslecten hebben we een nauwe samenwerking met behandelbureaus. Intensieve leesbegeleiding d.m.v. Connect, Ralfi en theaterlezen
 
 

Op welke onderdelen wil de school in 2019-2020 het onderwijsaanbod aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften verder verbeteren en hoe?

Tijdens de groepsbesprekingen wordt de vaardigheid van analyseren van de groeps- en leerling resultaten ontwikkeld en uitgebreid. De Ib-er ondersteunt de leerkrachten daarbij, door vooral coachende gesprekken te voeren.
 
Actief inzetten van de expertise van NT2- en hoogbegaafdheidspecialisten binnen de scholengroep en onderwijsstichting. Leerkrachten en onderwijsassistenten die handelingsverlegenheid ervaren worden ondersteund en begeleid in het onderwijs aanbod en aanpak van deze leerlingen.
 
Door de Talentenmiddagen wordt aangesloten bij de verschillende leerstijlen en talentenontwikkeling van leerlingen.
 
Invoeringstraject van ‘De Vreedzame School’ krijgt een vervolg.
 
 
 



 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen
Intern Begeleider  3
Meer- en hoogbegaafdheid  wisselend binnen de scholengroep Avereest
Orthopedagoog  op aanvraag
Cc-er  op aanvraag