Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


 
Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkmomenten
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Activiteitencommissie
Schoolfeesten
Afscheid groep 8
Excursies en voorstellingen
Schoolreizen en schoolkamp
Creatieve vakken
Sportevenementen
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Ouders stellen de school op de hoogte van opvattingen en verwachtingen Oudertevredenheidsonderzoeken
Start- en voortgangsgesprekken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
(pedagogisch partnerschap)
Rapport en rapportbesprekingen en/of portfoliogesprekken
Startgesprek 
Informatieavond
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio